Asesiadau Tîm Canolfan Dyslecsia Miles

Mae tîm Canolfan Dyslecsia Miles o aseswyr arbenigol a seicolegwyr addysg cymwys dros ben yn darparu amrywiaeth eang o asesiadau ar gyfer oedolion a phlant. 

Mae ein haseswyr a'n seicolegwyr addysg yn gymwys i gynghori a sgrinio a/neu asesu am anawsterau dysgu penodol.  Maent i gyd wedi cofrestru gyda chyrff proffesiynol perthnasol (e.e. HCPC, PATOSS, BDA), ac maent i gyd yn meddu ar dystysgrifau ymarfer i asesu ac ysgrifennu adroddiadau arbenigol.

Mae’r drefn asesu gyflawn, yn cynnwys profi a thrafodaeth, yn cymryd tua dwy i bedair awr a byddwch yn derbyn adroddiad ysgrifenedig llawn gydag argymhellion a manylion am y perfformiad o fewn pedair wythnos waith. 

Rydym yn cynnig yr asesiadau canlynol yn y ganolfan:

Asesiadau Trefniadau Mynediad

Mae gan Ganolfan Dyslecsia Miles dîm o aseswyr cymwysedig profiadol iawn:   Gallwn gynnig asesiadau trefniant mynediad i bobl ifanc rhwng 14 ac 16 oed.

Gellir cynnal asesiad trefniadau mynediad ar gyfer disgyblion o Flwyddyn 9 ymlaen sy'n dymuno cael eu hystyried i gael addasiad arholiad ar gyfer TGAU, a lefel  A.  Bydd ein haseswyr yn cynghori ar drefniadau mynediad perthnasol a phriodol; fodd bynnag, mae'r ysgol yn gyfrifol am weinyddu trefniadau mynediad a'u cymhwyso i'r corff dyfarnu - ac mae'n rhaid cael trafodaeth gyda'r ysgol.

 • Gellir llenwi Ffurflen 8 Cyngor Cymwysterau ar y Cyd (JCQ) yn rhannol gyda sgoriau profion cymwys.
 • Gellir gwneud argymhellion ar gyfer trefniadau mynediad mewn arholiadau.
 • Darperir adroddiad byr yn cynnwys crynodeb o gryfderau a gwendid gwybyddol, ynghyd â thabl o ganlyniadau profion ac unrhyw argymhellion pellach.
 • Gall ein tîm gynnig cyngor ynglŷn â'r broses.

Mae gan ein haseswyr arbenigol Dystysgrif Ymarfer Asesu AMBDA (APC) a Thystysgrifau Ymarfer PATOSS neu BDA.

I gael rhagor o wybodaeth neu i archebu asesiad, cysylltwch â ni ar 01248 382203/383618 neu e-bostiwch dyslex-admin@bangor.ac.uk

Asesiad Seicolegol Addysgol

Mae Canolfan Dyslecsia Miles yn gweithio gyda thîm o Seicolegwyr Addysg cymwys, profiadol iawn sydd â phrofiad cefndir o weithio mewn AALlau. Gallwn gynnig asesiadau llawn ar gyfer oedolion a phlant o 7 oed.

Gall asesiad helpu i benderfynu a oes gan unigolyn ddyslecsia, neu unrhyw anhawster dysgu penodol (SpLD) arall.  Mae'r asesiad ei hun yn darparu proffil gallu gwybyddol llawn, ac mae'n cynnwys ystod o asesiadau unigol gan gynnwys tasgau geiriol, di-eiriau, rhifedd a llythrennedd a all, o'u cymryd gyda'i gilydd, nodi presenoldeb Dyslecsia neu anawsterau dysgu penodol eraill.

 • Gellir defnyddio diagnosis i sicrhau bod addasiadau rhesymol priodol ar gyfer cefnogaeth mewn addysg, neu yn y gweithle, yn cael eu rhoi ar waith.
 • Gall hefyd fod yn hynod bwysig ar gyfer hunanhyder a lles emosiynol
 • Gellir cynnig yr asesiadau yn ddwyieithog

Mae ein Seicolegwyr Addysg wedi'u cofrestru gyda'r Cyngor Proffesiynau Gofal Iechyd (HCPC) ac mae ganddynt Dystysgrifau ymarfer cyfredol, maent hefyd yn aelodau o Gymdeithas y Seicolegwyr Addysg (AEP).

Am wybodaeth bellach neu i archebu asesiad, cysylltwch â ni ar 01248 382203/383618 neu e-bostiwch dyslex-admin@bangor.ac.uk

Tîm Asesu ac Adrodd Addysg Uwch

Mae gan Ganolfan Dyslecsia Miles dîm o aseswyr cymwysedig profiadol iawn:  Tîm Asesu ac Adrodd Addysg Uwch. Rydym yn cynnal asesiadau ar gyfer oedolion, myfyrwyr o brifysgolion eraill a myfyrwyr Prifysgol Agored.

Mae asesiad yn pennu a oes gan unigolyn ddyslecsia neu unrhyw anhawster dysgu penodol arall.  Mae'r asesiad yn cynnwys cyfres o brofion gwybyddol a llythrennedd i nodi dyslecsia ac unrhyw anhawster dysgu penodol arall.

 • Gall diagnosis fod yn ddefnyddiol er mwyn gwneud addasiadau rhesymol priodol i gael cefnogaeth gydag addysg neu yn y gweithle.
 • Gall myfyrwyr addysg uwch wneud cais am Lwfans i Fyfyrwyr Anabl.
 • Mae gan fyfyrwyr Prifysgol Agored hawl i gael addasiad rhesymol i gefnogi eu hastudiaeth.
 • Gall oedolion sy'n gweithio fod yn gymwys i gael cefnogaeth o dan gynllun Mynediad i Waith y llywodraeth.

Mae gan ein haseswyr arbenigol Dystysgrif Ymarfer Asesu AMBDA (APC) a Thystysgrifau Ymarfer PATOSS neu BDA.

I gael rhagor o wybodaeth neu i archebu asesiad, cysylltwch â ni ar 01248 382203/383618 neu e-bostiwch dyslex-admin@bangor.ac.uk

Asesiad Sgiliau Llythrennedd

Mae gan Ganolfan Dyslecsia Miles dîm o aseswyr cymwysedig profiadol iawn:   Gallwn gynnig asesiadau sgiliau llythrennedd i blant/oedolion o bob oed.

Nid yw asesiad sgiliau llythrennedd yn ddiagnosis o ddyslecsia nac unrhyw anhawster dysgu penodol arall ond bydd yn pennu meysydd cryfder a gwendid yng ngallu llythrennedd unigolyn. Mae'r asesiad yn cynnwys amrywiaeth o sgiliau sy'n gysylltiedig â llythrennedd, nid darllen, sillafu ac ysgrifennu yn unig. Caiff adroddiad cynhwysfawr ei ysgrifennu yn seiliedig ar hyn.

 • Ar gyfer plant:  Rhoddir amrywiaeth o argymhellion penodol ac awgrymiadau am y ffordd orau i gefnogi'r plentyn yn yr ysgol a'r cartref.
 • Ar gyfer grwpiau oedran eraill:  Bydd yr argymhellion yn mynd i'r afael ag anghenion yr unigolyn yn y cartref/gweithle a sut y gellir gwneud addasiadau.
 • Mae cysylltiadau defnyddiol, awgrymiadau ar gyfer cymhorthion llythrennedd a chymorth technoleg gwybodaeth wedi eu cynnwys.

Mae gan ein haseswyr arbenigol Dystysgrif Ymarfer Asesu AMBDA (APC) a Thystysgrifau Ymarfer PATOSS neu BDA.

I gael rhagor o wybodaeth neu i archebu asesiad, cysylltwch â ni ar 01248 382203/383618 neu e-bostiwch dyslex-admin@bangor.ac.uk

Asesiad Sgiliau Rhifedd

Mae gan Ganolfan Dyslecsia Miles dîm o aseswyr cymwysedig profiadol iawn:   Gallwn gynnig asesiadau sgiliau rhifedd i blant yng Nghyfnodau Allweddol 1 a 2.

Nid yw asesiad sgiliau rhifedd yn ddiagnosis o ddyscalcwlia  ond bydd yn pennu meysydd cryfder a gwendid rhifiadol mewn plant ifanc.  Cynhelir yr asesiad fel dau brawf ar wahân a bydd yn cynnwys gwybodaeth ffurfiol ac anffurfiol am sgiliau rhifedd.

 • Ysgrifennir adroddiad llawn yn rhoi manylion canlyniadau'r asesiad.
 • Rhoddir amrywiaeth o argymhellion cynhwysfawr, yn cynnwys canllawiau ar y ffordd orau i gefnogi'r plentyn yn yr ysgol a'r cartref.
 • Bydd cysylltiadau â chymhorthion rhifedd, llenyddiaeth a chefnogaeth technoleg gwybodaeth ac awgrymiadau ymarferol hefyd yn cael eu cynnwys.

Mae gan ein haseswyr arbenigol Dystysgrif Ymarfer Asesu AMBDA (APC) a Thystysgrifau Ymarfer PATOSS neu BDA.

I gael rhagor o wybodaeth neu i archebu asesiad, cysylltwch â ni ar 01248 382203/383618 neu e-bostiwch dyslex-admin@bangor.ac.uk

Prawf Sgrinio

Mae gan Ganolfan Dyslecsia Miles dîm o aseswyr cymwysedig profiadol iawn: Rydym yn cynnal profion sgrinio ar gyfer oedolion.

Nid yw prawf sgrinio yn ddiagnosis o ddyslecsia, ond ei fwriad yw rhoi syniad o anawsterau dysgu penodol posibl. Mae'r asesiad yn cynnwys trafodaeth (i gasglu gwybodaeth gefndir) a nifer o brofion byr. Bydd prawf sgrinio yn rhoi darlun proffil o gryfderau a gwendidau.

 • Gellir argymell asesiad Asesu ac Adrodd Addysg Uwch dilynol i bennu natur anawsterau, yn enwedig os oes angen diagnosis ffurfiol ar gyfer addysg neu'r gweithle.
 • Gall ein tîm gynnig cyngor ynglŷn â'r broses.

Mae gan ein haseswyr arbenigol Dystysgrif Ymarfer Asesu AMBDA (APC) a Thystysgrifau Ymarfer PATOSS neu BDA.

I gael rhagor o wybodaeth neu i archebu prawf sgrinio, cysylltwch â ni ar 01248 382203/383618 neu e-bostiwch dyslex-admin@bangor.ac.uk

Athrawon Asesu ac Adrodd Arbenigol

Mae gan Ganolfan Dyslecsia Miles dîm o aseswyr cymwysedig profiadol iawn:  Athrawon Asesu ac Adrodd Arbenigol. Gallwn gynnig asesiadau i bobl ifanc rhwng 11 ac 16 oed. 

Bydd asesiad yn edrych ar y posibilrwydd o ddyslecsia a gall archwilio materion eraill o fewn sbectrwm anawsterau dysgu penodol (e.e. dyspracsia). Bydd yr asesiad yn cynnwys amrywiaeth o brofion mewn gallu gwybyddol a llythrennedd.

 • Mae asesiad Seicolegydd Addysg yn well ar gyfer plant iau (ysgol gynradd) a'r rhai ag anghenion mwy cymhleth.
 • Gellir cynghori plant ar ddechrau'r ysgol uwchradd i aros tan eu bod yn nes at gyfnod arholiadau oherwydd efallai y byddant angen ailasesiad ar gyfer arholiadau. Fodd bynnag, gall asesiad cynharach adeiladu “hanes o angen” a hysbysu rhieni a'r ysgol.

Mae gan ein haseswyr arbenigol Dystysgrif Ymarfer Asesu AMBDA (APC) a Thystysgrifau Ymarfer PATOSS neu BDA.

I gael rhagor o wybodaeth neu i archebu asesiad, cysylltwch â ni ar 01248 382203/383618 neu e-bostiwch dyslex-admin@bangor.ac.uk

Ymgynghori

Mae gan Ganolfan Dyslecsia Miles dîm o aseswyr cymwys, profiadol iawn sy'n cynnig gwasanaeth ymgynghori i oedolion a rhieni, boed yn gysylltiedig â'r gweithle, yr ysgol neu'r cartref.

Gall ein haseswyr gynghori ar asesiadau, addasiadau rhesymol, cefnogaeth wahaniaethol ac unigol. Gall sesiwn ymgynghori gymryd rhwng awr a dwy awr yn dibynnu ar y gofynion.

 • Gellir cynnig y gwasanaeth hwn dros y ffôn gydag adroddiad ysgrifenedig yn cael ei anfon fel dilyniant.
 • O dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 mae addasiadau rhesymol yn ofyniad cyfreithiol; gallwn gynnig cyngor a chefnogaeth i gyflogwyr ar weithredu arferion gwaith cyfeillgar i rai â dyslecsia yn llwyddiannus.

Mae gan ein haseswyr arbenigol Dystysgrif Ymarfer Asesu AMBDA (APC) a Thystysgrifau Ymarfer PATOSS neu BDA.

I gael rhagor o wybodaeth neu i archebu asesiad, cysylltwch â ni ar 01248 382203/383618 neu e-bostiwch dyslex-admin@bangor.ac.uk